دوره آموزشی پارکور

دوره آموزشی پارکور

با این دوره دیگه نگران آموزش پارکور خود نباشید

ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی این دوره ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ دوره رو ﻫﺮ ﮐﺴﯽ می تواند ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨد. اﯾﻦ دوره ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﻮر هستند و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ یا باشگاه ندارند ، ﺑﺎ فراگیری اﺻﻮل ﺳﺎده ای ﮐﻪ در اﻣﻮزش ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه است ﭘﺎرﮐﻮر را بتوانند به راحتی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ دوره رو ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮید. ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از دوﺳﺘﺎن اﯾﻨﻄﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎرﮐﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه دارﻧﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎمﯽ اﻣﻮزش ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آموزش داده ﺷﺪه است و اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺻﻮل ﺳﺎده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ می باشد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ یعنی در صورتی که شما در انجام حرکات به مشکلی برخوردید می توانید از راه های ارتباطی که در دوره به شما گفته می شود با ما در ارتباط باشید و مشکل خود را حل کنید .پشتیبانی این دوره برای ماه اول کاملا رایگان می باشد.
تعداد ویدیو ها: 30 فرمت فایل: mp4 سطح دوره: پایه, متوسط
دوره آموزشی پارکور

دوره آموزشی پارکور

با این دوره دیگه نگران آموزش پارکور خود نباشید

ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی این دوره ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ . اﯾﻦ دوره رو ﻫﺮ ﮐﺴﯽ می تواند ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨد. اﯾﻦ دوره ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﻮر هستند و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ یا باشگاه ندارند ، ﺑﺎ فراگیری اﺻﻮل ﺳﺎده ای ﮐﻪ در اﻣﻮزش ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه است ﭘﺎرﮐﻮر را بتوانند به راحتی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ دوره رو ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮید. ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از دوﺳﺘﺎن اﯾﻨﻄﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎرﮐﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه دارﻧﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎمﯽ اﻣﻮزش ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آموزش داده ﺷﺪه است و اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺻﻮل ﺳﺎده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ می باشد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ دوره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ یعنی در صورتی که شما در انجام حرکات به مشکلی برخوردید می توانید از راه های ارتباطی که در دوره به شما گفته می شود با ما در ارتباط باشید و مشکل خود را حل کنید .پشتیبانی این دوره برای ماه اول کاملا رایگان می باشد.
تعداد ویدیو ها: 30 فرمت فایل: mp4 سطح دوره: پایه, متوسط
parkour

تعداد حرکت ها: 28 حرکت

فرمت فایل: mp4

قیمت 590٫000 تومان

قیمت برای اعضای سایت 450٫000

 

parkour

سطح دوره: پایه, متوسط

با دیدن و انجام دادن این آموزش ها چه چیزهایی به دست می آوریم

دوره آموزش پارکور
دوره آموزش پارکور

تضمین 100% یادگیری بعد از استفاده از راهکارها و انجام دادن آموزش ها

این دوره مناسب چه کسانی هست !؟

این دوره یک دوره جامع برای تمامی افراد جامعه با هر جنسیتی می باشد
منظور از جامع بودن این دوره این هست،که تمامی افراد در هر رده سنی (کودک،نوجوان،جوان و میان سال)
بدون محدودیت ، مناسب دختر ها و پسرها, خانم ها و آقایون هست و این افراد می توانند
از این دوره آموزشی پارکور استفاده کنند و پارکور رو با ساده ترین  و راحت ترین روش ها یاد بگیرند .

سر فصل‌های دوره آموزش پارکور

آموزش اصول گرم کردن عضلات و مفاصل قبل از تمرین

آموزش حرکت جامپ پرسیژن
آموزش حرکت کت لیپ
آموزش حرکت کرین
آموزش حرکت رول

آموزش حرکت آندربار
آموزش حرکت lache
آموزش حرکت گیت

آموزش حرکت وال پاپ آپ
آموزش حرکت وال کلایمب
آموزش حرکت وال ران
آموزش حرکت تیک تاک

آموزش حرکت سیفتی
آموزش حرکت اسپید
آموزش حرکت لیزی
آموزش حرکت تیف
آموزش حرکت دش
آموزش حرکت کنگ
آموزش حرکت مانکی
آموزش حرکت وال اسپین
آموزش حرکت پالم اسپین
آموزش حرکت ترن
آموزش حرکت دابل کنگ
آموزش حرکت چرخ فلک
آموزش حرکت پیچ
آموزش حرکت دایو رول
آموزش حرکت ریورز
آموزش حرکت بالانس

یکی از مهم ترین بخش های هر ورزشی سرد کردن بدن یا cool down  بعد تمرین می باشد. در این قسمت اصول سرد کردن و حرکات مناسب برای ان را به شما اموزش می دهیم.

تضمین 100% یادگیری بعد از استفاده از راهکارها و انجام دادن آموزش ها

می خواهم این دوره آموزش پارکور را داشته باشم

این دوره مناسب چه کسانی هست !؟

این دوره یک دوره جامع برای تمامی افراد جامعه با هر جنسیتی می باشد
منظور از جامع بودن این دوره این هست،که تمامی افراد در هر رده سنی (کودک،نوجوان،جوان و میان سال)
بدون محدودیت ، مناسب دختر ها و پسرها, خانم ها و آقایون هست و این افراد می توانند
از این دوره آموزشی پارکور استفاده کنند و پارکور رو با ساده ترین  و راحت ترین روش ها یاد بگیرند .

سر فصل‌های دوره آموزش پارکور

آموزش اصول گرم کردن عضلات و مفاصل قبل از تمرین

آموزش حرکت جامپ پرسیژن
آموزش حرکت کت لیپ
آموزش حرکت کرین
آموزش حرکت رول

آموزش حرکت آندربار
آموزش حرکت lache
آموزش حرکت گیت

آموزش حرکت وال پاپ آپ
آموزش حرکت وال کلایمب
آموزش حرکت وال ران
آموزش حرکت تیک تاک

آموزش حرکت سیفتی
آموزش حرکت اسپید
آموزش حرکت لیزی
آموزش حرکت تیف
آموزش حرکت دش
آموزش حرکت کنگ
آموزش حرکت مانکی
آموزش حرکت وال اسپین
آموزش حرکت پالم اسپین
آموزش حرکت ترن
آموزش حرکت دابل کنگ
آموزش حرکت چرخ فلک
آموزش حرکت پیچ
آموزش حرکت دایو رول
آموزش حرکت ریورز
آموزش حرکت بالانس

یکی از مهم ترین بخش های هر ورزشی سرد کردن بدن یا cool down  بعد تمرین می باشد. در این قسمت اصول سرد کردن و حرکات مناسب برای ان را به شما اموزش می دهیم.

روش های خرید و دریافت پکیج

روش اول : اینترنتی و با پرداخت از درگاه زرین پال

با ورود به صفحه فروش محصول و با کلیک کردن بر روی دکمه خرید شما به درگاه زرین پال وصل می شوید.

روش دوم : ارتباط مستقیم با ادمین سایت جهت مشاوره و خرید دوره

شما می توانید از راه پیام دادن یا تماس گرفتن با شماره زیر 

09308246785

در واتس آپ، تلگرام یا بصورت مستقیم با ادمین سایت ارتباط برقرار کنید.

همچنین می توانید جهت سفارش به ایدی های اینستاگرام  زیر پیام دهید.

tamim____s@

parviz_mirzaee@